อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 70 68 97.14
อำเภอ02 33 32 96.97
อำเภอ03 62 62 100.00
อำเภอ04 75 73 97.33
อำเภอ05 27 27 100.00
อำเภอ06 97 93 95.88
รวม 364 355 97.53
แยกรายอำเภอ ของ COCนนทบุรี
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCนนทบุรี ในทุกกลุ่มโรค

พฤศจิกายน 8, 2019 - ธันวาคม 8, 2019
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองนนทบุรี 44 15 11 70 42 15 11 68 97.14%
02_บางกรวย 23 4 6 33 22 4 6 32 96.97%
03_บางใหญ่ 43 6 13 62 43 6 13 62 100.00%
04_บางบัวทอง 67 7 1 75 65 7 1 73 97.33%
05_ไทรน้อย 23 2 2 27 23 2 2 27 100.00%
06_ปากเกร็ด 76 17 4 97 72 17 4 93 95.88%
รวม 276 51 37 364 267 51 37 355 97.53 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดนนทบุรี

พฤศจิกายน 8, 2019 - ธันวาคม 8, 2019
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก179
2กระดูกและข้อ65
3หลอดเลือดสมอง(Stroke)38
4โรคหัวใจ27
5เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM,HT)14
6Palliative Care10
7Long Term Care10
8มะเร็ง9
9เจ็บป่วยเรื้อรัง(HT)7
10เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM)5

ข้อมูลช่วง: 08-11-2019 ถึง 08-12-2019 | ประมวลผล ณ :13-08-2020 13:55:02