พิมพ์รายงาน

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน อัตราความครอบคลุมของการตอบกลับแยกราย รพ.สต. ของ CUP ในทุกกลุ่มโรค

พฤศจิกายน 8, 2019 - ธันวาคม 8, 2019
พื้นที่ Case จำนวนราย จำนวนรายที่เยี่ยมแล้ว %ครอบคลุมการตอบกลับ เยี่ยมค้างอยู่ เยี่ยมเสร็จแล้ว(ปิด) จำนวนครั้งการเยี่ยม %ภาระงาน รุนแรงระดับ 1 รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 มีภาวะแทรกซ้อน %แทรกซ้อนหรือRe-Admit
รวม 27 23 85.19 15 12 32 118.52 23 2 2 0 0.00
[00086] สสอ.ไทรน้อย (05-ไทรน้อย) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01044] รพ.สต.วัดราษฎร์นิยม (05-ไทรน้อย) 4 4 100.00 3 1 4 100.00 2 0 2 0 0.00
[01045] รพ.สต.คลองลากค้อน (05-ไทรน้อย) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01046] รพ.สต.ตลาดวัดมะเกลือ (05-ไทรน้อย) 4 4 100.00 0 4 6 150.00 3 1 0 0 0.00
[01047] รพ.สต.วัดเพรางาย (05-ไทรน้อย) 2 2 100.00 0 2 2 100.00 2 0 0 0 0.00
[01048] รพ.สต.ปากคลองหม่อมแช่ม (05-ไทรน้อย) 2 1 50.00 1 1 1 50.00 1 1 0 0 0.00
[01049] รพ.สต.วัดปลายคลองขุนศรี (05-ไทรน้อย) 2 0 0.00 2 0 0 0.00 2 0 0 0 0.00
[01050] รพ.สต.วัดยอดพระพิมล (05-ไทรน้อย) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01051] รพ.สต.บ้านคลองสิบศอก (05-ไทรน้อย) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01052] รพ.สต.วัดคลองขวาง (05-ไทรน้อย) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01053] รพ.สต.วัดคลองเจ้า (05-ไทรน้อย) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01054] สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (05 1 1 100.00 0 1 1 100.00 1 0 0 0 0.00
[10759] โรงพยาบาลไทรน้อย (05-ไทรน้อย) 12 11 91.67 9 3 18 150.00 12 0 0 0 0.00
[11542] เทศบาลตำบลไทรน้อย (05-ไทรน้อย) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[40736] ศูนย์สาธารณสุขสาธิตคลินิกการแพทย์แผนไทย (05-ไทรน้อย) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
(category deleted) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
รวม 27 23 85.19 15 12 32 118.52 23 2 2 0 0.00

ข้อมูลช่วง: 08-11-2019 ถึง 08-12-2019 | ประมวลผล ณ :27-02-2020 23:36:20