พิมพ์รายงาน

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน อัตราความครอบคลุมของการตอบกลับแยกราย รพ.สต. ของ CUP ในทุกกลุ่มโรค

พฤศจิกายน 8, 2019 - ธันวาคม 8, 2019
พื้นที่ Case จำนวนราย จำนวนรายที่เยี่ยมแล้ว %ครอบคลุมการตอบกลับ เยี่ยมค้างอยู่ เยี่ยมเสร็จแล้ว(ปิด) จำนวนครั้งการเยี่ยม %ภาระงาน รุนแรงระดับ 1 รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 มีภาวะแทรกซ้อน %แทรกซ้อนหรือRe-Admit
รวม 76 64 84.21 17 59 87 114.47 68 7 1 0 0.00
[00085] สสอ.บางบัวทอง (04-บางบัวทอง) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01029] รพ.สต.หมู่ 5 บางบัวทอง (04-บางบัวทอง) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 1 0 0 0 0.00
[01030] รพ.สต.คลองตาคล้าย (04-บางบัวทอง) 3 3 100.00 0 3 3 100.00 3 0 0 0 0.00
[01031] รพ.สต. หมู่ 12 บางบัวทอง (04-บางบัวทอง) 2 1 50.00 2 0 1 50.00 2 0 0 0 0.00
[01032] รพ.สต.วัดบางไผ่ (04-บางบัวทอง) 2 2 100.00 1 1 3 150.00 2 0 0 0 0.00
[01033] รพ.สต.บางรักใหญ่ (04-บางบัวทอง) 2 2 100.00 0 2 4 200.00 2 0 0 0 0.00
[01034] รพ.สต.หมู่ 3 บางคูรัด (04-บางบัวทอง) 10 10 100.00 0 10 11 110.00 8 2 0 0 0.00
[01035] รพ.สต.วัดเต็มรัก (04-บางบัวทอง) 2 0 0.00 2 0 0 0.00 2 0 0 0 0.00
[01036] รพ.สต.บ้านสุเหร่าแดง (04-บางบัวทอง) 2 0 0.00 2 0 0 0.00 2 0 0 0 0.00
[01037] รพ.สต.สุเหร่าเขียว (04-บางบัวทอง) 7 7 100.00 0 7 7 100.00 7 0 0 0 0.00
[01038] รพ.สต.วัดลำโพ (04-บางบัวทอง) 7 1 14.29 6 1 1 14.29 7 0 0 0 0.00
[01039] รพ.สต.หมู่ 7 ลำโพ (04-บางบัวทอง) 1 1 100.00 0 1 4 400.00 1 0 0 0 0.00
[01040] รพ.สต.โรงกระโจม (04-บางบัวทอง) 10 10 100.00 0 10 16 160.00 9 1 0 0 0.00
[01041] รพ.สต.บ้านบางแพรก (04-บางบัวทอง) 8 8 100.00 0 8 8 100.00 6 2 0 0 0.00
[01042] รพ.สต.วัดลาดปลาดุก (04-บางบัวทอง) 9 9 100.00 0 9 13 144.44 8 1 0 0 0.00
[10758] โรงพยาบาลบางบัวทอง (04-บางบัวทอง) 1 1 100.00 1 0 2 200.00 1 0 0 0 0.00
[11237] ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบางบัวทอง (04-บางบัวท 8 7 87.50 3 5 12 150.00 6 1 1 0 0.00
[28875] โรงพยาบาลบางบัวทอง ๒ (04-บางบัวทอง) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 1 0 0 0 0.00
[22868] มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (ธารทอง) (04-บางบัวทอง) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[23933] มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (พิมลราช) (04-บางบัวทอง) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[22604] มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (พฤกษา3) (04-บางบัวทอง) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[23917] มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (บัวทองเคหะ) (04-บางบัวทอง) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[41427] มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (คลองถนน) (04-บางบัวทอง) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[41612] มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (ปลายบาง) (04-บางบัวทอง) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[41610] มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (ตลาดพระราม5) (04-บางบัวทอง) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
(category deleted) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
รวม 76 64 84.21 17 59 87 114.47 68 7 1 0 0.00

ข้อมูลช่วง: 08-11-2019 ถึง 08-12-2019 | ประมวลผล ณ :27-02-2020 23:53:31