พิมพ์รายงาน

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน อัตราความครอบคลุมของการตอบกลับแยกราย รพ.สต. ของ CUP ในทุกกลุ่มโรค

พฤศจิกายน 8, 2019 - ธันวาคม 8, 2019
พื้นที่ Case จำนวนราย จำนวนรายที่เยี่ยมแล้ว %ครอบคลุมการตอบกลับ เยี่ยมค้างอยู่ เยี่ยมเสร็จแล้ว(ปิด) จำนวนครั้งการเยี่ยม %ภาระงาน รุนแรงระดับ 1 รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 มีภาวะแทรกซ้อน %แทรกซ้อนหรือRe-Admit
รวม 62 60 96.77 40 22 74 119.35 43 6 13 0 0.00
[00084] สสอ.บางใหญ่ (03-บางใหญ่) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01020] รพ.สต.บางใหญ่ (03-บางใหญ่) 16 16 100.00 15 1 17 106.25 9 2 5 0 0.00
[01021] รพ.สต.บ้านคลองโยง (03-บางใหญ่) 2 2 100.00 0 2 2 100.00 2 0 0 0 0.00
[01022] รพ.สต.บ้านหนองกางเขน (03-บางใหญ่) 9 9 100.00 7 2 11 122.22 6 0 3 0 0.00
[01023] รพ.สต.บางแม่นาง (03-บางใหญ่) 9 9 100.00 0 9 13 144.44 5 1 3 0 0.00
[01024] รพ.สต.บางเลน (03-บางใหญ่) 7 7 100.00 4 3 7 100.00 4 3 0 0 0.00
[01025] รพ.สต.เสาธงหิน (03-บางใหญ่) 5 5 100.00 5 0 10 200.00 4 0 1 0 0.00
[01026] รพ.สต.วิหารประชา (03-บางใหญ่) 2 2 100.00 0 2 2 100.00 2 0 0 0 0.00
[01027] รพ.สต.บ้านใหม่ (03-บางใหญ่) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 1 0 0 0 0.00
[01028] รพ.สต.บ้านดอนตะลุมพุก (03-บางใหญ่) 4 2 50.00 4 0 2 50.00 4 0 0 0 0.00
[10757] โรงพยาบาลบางใหญ่ (03-บางใหญ่) 7 7 100.00 5 2 9 128.57 6 0 1 0 0.00
[11351] เทศบาลตำบลบางใหญ่ (03-บางใหญ่) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[11511] เทศบาลตำบลบางม่วง (03-บางใหญ่) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[40753] ศูนย์บริการสาธารณสุข ๑ เทศบาลตำบลเสาธงหิน (03-บางใหญ 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[23918] มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (บางใหญ่ซิตี้) (03-บางใหญ่) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[24053] มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (พระปิ่น3) (03-บางใหญ่) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[41305] มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (เจ้าพระยา) (03-บางใหญ่) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[41524] มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (วัดพระเงิน) (03-บางใหญ่) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[23918] มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (ตลาดบางใหญ่) (03-บางใหญ่) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[41614] มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (เสาธงหิน) (03-บางใหญ่) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
(category deleted) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
รวม 62 60 96.77 40 22 74 119.35 43 6 13 0 0.00

ข้อมูลช่วง: 08-11-2019 ถึง 08-12-2019 | ประมวลผล ณ :28-02-2020 00:11:10