พิมพ์รายงาน

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน อัตราความครอบคลุมของการตอบกลับแยกราย รพ.สต. ของ CUP ในทุกกลุ่มโรค

พฤศจิกายน 8, 2019 - ธันวาคม 8, 2019
พื้นที่ Case จำนวนราย จำนวนรายที่เยี่ยมแล้ว %ครอบคลุมการตอบกลับ เยี่ยมค้างอยู่ เยี่ยมเสร็จแล้ว(ปิด) จำนวนครั้งการเยี่ยม %ภาระงาน รุนแรงระดับ 1 รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 มีภาวะแทรกซ้อน %แทรกซ้อนหรือRe-Admit
รวม 33 32 96.97 19 14 41 124.24 23 4 6 1 3.03
[00083] สสอ.บางกรวย (02-บางกรวย) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01008] รพ.สต.บางกรวย (02-บางกรวย) 3 3 100.00 2 1 3 100.00 3 0 0 0 0.00
[01009] รพ.สต.พระยาอนุบาลดิตถกรรม (เสน โกศะโยดม) (02-บางกรว 2 2 100.00 2 0 5 250.00 1 1 0 0 0.00
[01010] รพ.สต.บางสีทอง (02-บางกรวย) 4 4 100.00 1 3 4 100.00 1 2 1 0 0.00
[01011] รพ.สต.บางขนุน (02-บางกรวย) 1 1 100.00 1 0 1 100.00 1 0 0 0 0.00
[01012] รพ.สต.บางขุนกอง (02-บางกรวย) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01013] รพ.สต.วัดบางไกรใน (02-บางกรวย) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01014] รพ.สต.วัดหูช้าง (02-บางกรวย) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01015] รพ.สต.บางคูเวียง (02-บางกรวย) 3 3 100.00 2 1 3 100.00 3 0 0 0 0.00
[01016] รพ.สต.มหาสวัสดิ์ (02-บางกรวย) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 1 0 0 0 0.00
[01017] รพ.สต.ปลายบาง (02-บางกรวย) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 1 0 0 0 0.00
[01018] รพ.สต.วัดสุนทรธรรมมิการาม (02-บางกรวย) 3 3 100.00 0 3 6 200.00 1 0 2 0 0.00
[01019] รพ.สต.ศาลากลาง (02-บางกรวย) 8 8 100.00 8 0 10 125.00 6 1 1 0 0.00
[10756] โรงพยาบาลบางกรวย (02-บางกรวย) 3 2 66.67 2 1 2 66.67 3 0 0 0 0.00
[11498] ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลปลายบาง (02-บางกรวย) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[12398] เทศบาลเมืองบางกรวย (02-บางกรวย) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[15243] ศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชนหมู่บ้านสมชาย (02-บางกรวย) 3 3 100.00 1 2 4 133.33 2 0 1 0 0.00
[99735] ก.ปฐมภูมิฯโรงพยาบาลบางกรวย (02-บางกรวย) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 0 0 1 1 100.00
[23763] มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (บางกรวย) (02-บางกรวย) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[41358] มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (มหาสวสัดิ์) (02-บางกรวย) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
(category deleted) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
รวม 33 32 96.97 19 14 41 124.24 23 4 6 1 3.03

ข้อมูลช่วง: 08-11-2019 ถึง 08-12-2019 | ประมวลผล ณ :28-02-2020 00:27:33