พิมพ์รายงาน

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน อัตราความครอบคลุมของการตอบกลับแยกราย รพ.สต. ของ CUP ในทุกกลุ่มโรค

พฤศจิกายน 8, 2019 - ธันวาคม 8, 2019
พื้นที่ Case จำนวนราย จำนวนรายที่เยี่ยมแล้ว %ครอบคลุมการตอบกลับ เยี่ยมค้างอยู่ เยี่ยมเสร็จแล้ว(ปิด) จำนวนครั้งการเยี่ยม %ภาระงาน รุนแรงระดับ 1 รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 มีภาวะแทรกซ้อน %แทรกซ้อนหรือRe-Admit
รวม 70 67 95.71 41 29 115 164.29 43 16 11 0 0.00
[00002] สสจ.นนทบุรี (01-เมืองนนทบุรี) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[00082] สสอ.เมืองนนทบุรี (01-เมืองนนทบุรี) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[00993] รพ.สต.ตลาดขวัญ (01-เมืองนนทบุรี) 2 2 100.00 1 1 2 100.00 0 0 2 0 0.00
[00995] รพ.สต.บางเขน (01-เมืองนนทบุรี) 3 3 100.00 0 3 3 100.00 3 0 0 0 0.00
[00996] รพ.สต.ท่าทราย (01-เมืองนนทบุรี) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 1 0 0 0 0.00
[00997] รพ.สต.ทานสัมฤทธิ์ (01-เมืองนนทบุรี) 3 3 100.00 1 2 5 166.67 2 1 0 0 0.00
[00998] รพ.สต.วัดโชติการาม (01-เมืองนนทบุรี) 2 2 100.00 0 2 10 500.00 2 0 0 0 0.00
[00999] รพ.สต.ปากคลองบางไผ่น้อย (01-เมืองนนทบุรี) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01000] รพ.สต.บางศรีเมือง (01-เมืองนนทบุรี) 13 13 100.00 4 9 20 153.85 6 5 2 0 0.00
[01001] รพ.สต.บ้านวัดแคใน (01-เมืองนนทบุรี) 4 4 100.00 4 0 4 100.00 3 1 0 0 0.00
[01002] รพ.สต.บางกร่าง (01-เมืองนนทบุรี) 1 0 0.00 1 0 0 0.00 1 0 0 0 0.00
[01003] รพ.สต.บ้านวัดแดง (01-เมืองนนทบุรี) 10 10 100.00 10 0 15 150.00 4 4 2 0 0.00
[01004] รพ.สต.บ้านวัดไทรม้าเหนือ (01-เมืองนนทบุรี) 3 3 100.00 2 1 7 233.33 2 1 0 0 0.00
[01005] รพ.สต.บ้านบางรักน้อย หมู่ที่ 3 (01-เมืองนนทบุรี) 1 0 0.00 1 0 0 0.00 1 0 0 0 0.00
[01006] รพ.สต.บางรักน้อย หมู่ที่ 5 (01-เมืองนนทบุรี) 1 0 0.00 1 0 0 0.00 1 0 0 0 0.00
[01007] รพ.สต.บ้านบางประดู่ (01-เมืองนนทบุรี) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 0 1 0 0 0.00
[10686] โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า (01-เมืองนนทบุรี) 1 1 100.00 1 0 1 100.00 1 0 0 0 0.00
[11550] เทศบาลตำบลบางศรีเมือง (01-เมืองนนทบุรี) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[11557] สาธารณสุขในเขตเมือง (01-เมืองนนทบุรี) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[12256] สถาบันโรคทรวงอก (01-เมืองนนทบุรี) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[12257] สถาบันบำราศนราดูร (01-เมืองนนทบุรี) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[12258] สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพฯ (01-เมืองนนทบุร 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[12260] โรงพยาบาลศรีธัญญา (01-เมืองนนทบุรี) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[12261] สถาบันทันตกรรม (01-เมืองนนทบุรี) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[12441] สถานพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข (01-เมืองนนทบุรี) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[14414] ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 1 รัตนาธิเบศร์ (01-เมืองนนท 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[14458] รพ.สต.ไขแสง กำเนิดมี (01-เมืองนนทบุรี) 2 2 100.00 2 0 2 100.00 2 0 0 0 0.00
[14635] สำนักงานควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5 (01-เมืองนนทบุ 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[14930] สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแว้ดล้อม (01-เมืองนนทบุรี) 3 3 100.00 0 3 13 433.33 3 0 0 0 0.00
[15237] ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2 สวนใหญ่ (01-เมืองนนทบุรี) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[15238] ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3 ท่าทราย (01-เมืองนนทบุรี) 1 1 100.00 1 0 1 100.00 0 1 0 0 0.00
[15239] ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 4 วัดสมรโกฎิ (01-เมืองนนทบุร 4 4 100.00 0 4 4 100.00 1 1 2 0 0.00
[15240] ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 5 ซอยทรายทอง (01-เมืองนนทบุร 1 1 100.00 1 0 1 100.00 1 0 0 0 0.00
[15244] ศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชนวัดแคนอก (01-เมืองนนทบุรี) 11 11 100.00 11 0 22 200.00 7 1 3 0 0.00
[22754] สถานพยาบาลเรือนจำกลางบางขวาง (01-เมืองนนทบุรี) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[22784] สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดนนทบุรี (01-เมืองนนทบุรี) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[23574] ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทยฯ (01-เมืองนนทบุรี) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[24039] คลินิกทันตกรรมกลางฯกรมอนามัย (01-เมืองนนทบุรี) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[28866] ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครนนทบุรีที่ 6 (01-เมืองน 2 2 100.00 0 2 3 150.00 2 0 0 0 0.00
[40866] สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชฯ (01-เมืองนนทบุรี) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[23821] มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (สนามบินน้ำ) (01-เมืองนนทบุรี 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[23822] มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (ท่าทราย) (01-เมืองนนทบุรี 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[21429] มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (ประชาชื่น) (01-เมืองนนทบุรี) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[40879] มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (คลองประปา) (01-เมืองนนทบุรี) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[41613] มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (งามวงศ์วาน) (01-เมืองนนทบุรี 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[41615] มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม (บางศรีเมือง) (01-เมืองนนทบุร 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
(category deleted) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
รวม 70 67 95.71 41 29 115 164.29 43 16 11 0 0.00

ข้อมูลช่วง: 08-11-2019 ถึง 08-12-2019 | ประมวลผล ณ :27-02-2020 22:27:26