อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 70 61 87.14
อำเภอ02 17 17 100.00
อำเภอ03 44 37 84.09
อำเภอ04 81 39 48.15
อำเภอ05 9 9 100.00
อำเภอ06 29 14 48.28
รวม 250 177 70.80
แยกรายอำเภอ ของ COCนนทบุรี
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCนนทบุรี ในทุกกลุ่มโรค

กันยายน 28, 2021 - ตุลาคม 28, 2021
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองนนทบุรี 49 14 7 70 42 13 6 61 87.14%
02_บางกรวย 11 4 2 17 11 4 2 17 100.00%
03_บางใหญ่ 37 7 0 44 31 6 0 37 84.09%
04_บางบัวทอง 71 7 3 81 30 6 3 39 48.15%
05_ไทรน้อย 6 2 1 9 6 2 1 9 100.00%
06_ปากเกร็ด 26 2 1 29 13 1 0 14 48.28%
รวม 200 36 14 250 133 32 12 177 70.80 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดนนทบุรี

กันยายน 28, 2021 - ตุลาคม 28, 2021
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก97
2เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM,HT)38
3หลอดเลือดสมอง(Stroke)34
4เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM)15
5กระดูกและข้อ14
6หลังผ่าตัด13
7มะเร็ง10
8ENT9
9ผู้สูงอายุ7
10STEMI6

ข้อมูลช่วง: 28-09-2021 ถึง 28-10-2021 | ประมวลผล ณ :08-12-2021 00:33:14