อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 52 52 100.00
อำเภอ02 10 10 100.00
อำเภอ03 56 56 100.00
อำเภอ04 58 55 94.83
อำเภอ05 21 21 100.00
อำเภอ06 19 19 100.00
รวม 216 213 98.61
แยกรายอำเภอ ของ COCนนทบุรี
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCนนทบุรี ในทุกกลุ่มโรค

กันยายน 12, 2018 - ตุลาคม 12, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองนนทบุรี 28 13 11 52 28 13 11 52 100.00%
02_บางกรวย 4 3 3 10 4 3 3 10 100.00%
03_บางใหญ่ 22 19 15 56 22 19 15 56 100.00%
04_บางบัวทอง 51 3 4 58 48 3 4 55 94.83%
05_ไทรน้อย 16 3 2 21 16 3 2 21 100.00%
06_ปากเกร็ด 9 3 7 19 9 3 7 19 100.00%
รวม 130 44 42 216 127 44 42 213 98.61 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดนนทบุรี

กันยายน 12, 2018 - ตุลาคม 12, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก57
2หลอดเลือดสมอง(Stroke)30
3โรคหัวใจ16
4หลังผ่าตัด14
5ผู้พิการ13
6Palliative Care13
7ผู้สูงอายุ12
8เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM,HT)12
9มะเร็ง10
10STEMI8

ข้อมูลช่วง: 12-09-2018 ถึง 12-10-2018 | ประมวลผล ณ :20-06-2019 20:00:33