อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 56 51 91.07
อำเภอ02 10 10 100.00
อำเภอ03 56 56 100.00
อำเภอ04 58 55 94.83
อำเภอ05 21 21 100.00
อำเภอ06 19 16 84.21
รวม 220 209 95.00
แยกรายอำเภอ ของ COCนนทบุรี
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCนนทบุรี ในทุกกลุ่มโรค

กันยายน 12, 2018 - ตุลาคม 12, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองนนทบุรี 31 13 12 56 26 13 12 51 91.07%
02_บางกรวย 4 3 3 10 4 3 3 10 100.00%
03_บางใหญ่ 22 19 15 56 22 19 15 56 100.00%
04_บางบัวทอง 51 3 4 58 48 3 4 55 94.83%
05_ไทรน้อย 16 3 2 21 16 3 2 21 100.00%
06_ปากเกร็ด 9 3 7 19 7 2 7 16 84.21%
รวม 133 44 43 220 123 43 43 209 95.00 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดนนทบุรี

กันยายน 12, 2018 - ตุลาคม 12, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก59
2หลอดเลือดสมอง(Stroke)31
3โรคหัวใจ16
4หลังผ่าตัด14
5ผู้พิการ13
6Palliative Care13
7ผู้สูงอายุ12
8เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM,HT)12
9มะเร็ง10
10STEMI8

ข้อมูลช่วง: 12-09-2018 ถึง 12-10-2018 | ประมวลผล ณ :20-02-2019 22:12:37