อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 61 40 65.57
อำเภอ02 10 5 50.00
อำเภอ03 58 50 86.21
อำเภอ04 56 44 78.57
อำเภอ05 22 21 95.45
อำเภอ06 19 9 47.37
รวม 226 169 74.78
แยกรายอำเภอ ของ COCนนทบุรี
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCนนทบุรี ในทุกกลุ่มโรค

กันยายน 12, 2018 - ตุลาคม 12, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองนนทบุรี 36 13 12 61 17 12 11 40 65.57%
02_บางกรวย 4 3 3 10 2 2 1 5 50.00%
03_บางใหญ่ 24 20 14 58 18 19 13 50 86.21%
04_บางบัวทอง 49 3 4 56 38 2 4 44 78.57%
05_ไทรน้อย 17 3 2 22 16 3 2 21 95.45%
06_ปากเกร็ด 10 3 6 19 5 1 3 9 47.37%
รวม 140 45 41 226 96 39 34 169 74.78 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดนนทบุรี

กันยายน 12, 2018 - ตุลาคม 12, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก59
2หลอดเลือดสมอง(Stroke)32
3โรคหัวใจ18
4หลังผ่าตัด14
5ผู้พิการ13
6Palliative Care13
7ผู้สูงอายุ12
8เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM,HT)12
9มะเร็ง10
10STEMI8

ข้อมูลช่วง: 12-09-2018 ถึง 12-10-2018 | ประมวลผล ณ :24-10-2018 05:59:57