อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 64 55 85.94
อำเภอ02 9 6 66.67
อำเภอ03 45 45 100.00
อำเภอ04 66 62 93.94
อำเภอ05 27 27 100.00
อำเภอ06 17 8 47.06
รวม 228 203 89.04
แยกรายอำเภอ ของ COCนนทบุรี
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCนนทบุรี ในทุกกลุ่มโรค

สิงหาคม 16, 2018 - กันยายน 15, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองนนทบุรี 42 15 7 64 34 14 7 55 85.94%
02_บางกรวย 7 0 2 9 5 0 1 6 66.67%
03_บางใหญ่ 16 18 11 45 16 18 11 45 100.00%
04_บางบัวทอง 55 7 4 66 51 7 4 62 93.94%
05_ไทรน้อย 21 3 3 27 21 3 3 27 100.00%
06_ปากเกร็ด 11 3 3 17 5 0 3 8 47.06%
รวม 152 46 30 228 132 42 29 203 89.04 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดนนทบุรี

สิงหาคม 16, 2018 - กันยายน 15, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก60
2โรคหัวใจ40
3หลอดเลือดสมอง(Stroke)38
4หลังผ่าตัด25
5เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM,HT)15
6ผู้สูงอายุ8
7Palliative Care7
8STEMI6
9เจ็บป่วยเรื้อรัง(HT)5
10มะเร็ง5

ข้อมูลช่วง: 16-08-2018 ถึง 15-09-2018 | ประมวลผล ณ :21-11-2018 04:41:51