อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 64 64 100.00
อำเภอ02 9 9 100.00
อำเภอ03 43 43 100.00
อำเภอ04 64 61 95.31
อำเภอ05 27 27 100.00
อำเภอ06 17 17 100.00
รวม 224 221 98.66
แยกรายอำเภอ ของ COCนนทบุรี
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCนนทบุรี ในทุกกลุ่มโรค

สิงหาคม 16, 2018 - กันยายน 15, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองนนทบุรี 42 15 7 64 42 15 7 64 100.00%
02_บางกรวย 7 0 2 9 7 0 2 9 100.00%
03_บางใหญ่ 16 16 11 43 16 16 11 43 100.00%
04_บางบัวทอง 54 6 4 64 51 6 4 61 95.31%
05_ไทรน้อย 21 3 3 27 21 3 3 27 100.00%
06_ปากเกร็ด 11 3 3 17 11 3 3 17 100.00%
รวม 151 43 30 224 148 43 30 221 98.66 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดนนทบุรี

สิงหาคม 16, 2018 - กันยายน 15, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก60
2โรคหัวใจ40
3หลอดเลือดสมอง(Stroke)36
4หลังผ่าตัด23
5เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM,HT)15
6ผู้สูงอายุ8
7Palliative Care7
8STEMI6
9เจ็บป่วยเรื้อรัง(HT)5
10มะเร็ง5

ข้อมูลช่วง: 16-08-2018 ถึง 15-09-2018 | ประมวลผล ณ :16-07-2019 17:12:58