อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 70 55 78.57
อำเภอ02 10 3 30.00
อำเภอ03 45 43 95.56
อำเภอ04 66 47 71.21
อำเภอ05 32 21 65.63
อำเภอ06 18 8 44.44
รวม 241 177 73.44
แยกรายอำเภอ ของ COCนนทบุรี
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCนนทบุรี ในทุกกลุ่มโรค

สิงหาคม 16, 2018 - กันยายน 15, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองนนทบุรี 42 21 7 70 29 19 7 55 78.57%
02_บางกรวย 8 0 2 10 3 0 0 3 30.00%
03_บางใหญ่ 16 19 10 45 15 19 9 43 95.56%
04_บางบัวทอง 55 7 4 66 39 5 3 47 71.21%
05_ไทรน้อย 26 4 2 32 16 3 2 21 65.63%
06_ปากเกร็ด 12 3 3 18 6 0 2 8 44.44%
รวม 159 54 28 241 108 46 23 177 73.44 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดนนทบุรี

สิงหาคม 16, 2018 - กันยายน 15, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก63
2โรคหัวใจ45
3หลอดเลือดสมอง(Stroke)38
4หลังผ่าตัด27
5เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM,HT)14
6Palliative Care8
7ผู้สูงอายุ8
8มะเร็ง7
9STEMI6
10เจ็บป่วยเรื้อรัง(HT)5

ข้อมูลช่วง: 16-08-2018 ถึง 15-09-2018 | ประมวลผล ณ :24-09-2018 22:08:12