ผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานดูแลต่อเนื่องที่บ้าน ในภาพรวมเครือข่าย COCนนทบุรี

ระหว่าง พฤศจิกายน 8, 2019 - ธันวาคม 8, 2019

สรุปยอดการติดตามการเปลี่ยนแปลงระดับความรุนแรง

ราย ร้อยละ หมายเหตุ (ข้อมูลระหว่าง พฤศจิกายน 8, 2019 - ธันวาคม 8, 2019)
จำนวนรายที่มีระดับความรุนแรง เริ่มต้น ที่ระดับ 1 293 100.00
ระดับ 1 ไม่เปลี่ยนแปลง (รวมรายที่ดีขึ้นและปิดเคสและที่ยังต้องติดตามเยี่ยมต่อเนื่อง) 292 99.66 คงเดิม+ดีขึ้น
ระดับ 1 เปลี่ยนเป็น ระดับ 2 1 0.34 แย่ลง
ระดับ 1 เปลี่ยนเป็น ระดับ 3 0 0.00 แย่ลง
ระดับ 1 เปลี่ยนเป็น ระดับ 4 0 0.00 แย่ลง
ระดับ 1 เปลี่ยนเป็น เสียชีวิต 0 0.00 แย่ลง
จำนวนรายที่มีระดับความรุนแรง เริ่มต้น ที่ระดับ 2 56 100.00
ระดับ 2 ไม่เปลี่ยนแปลง 48 85.71 คงเดิม
ระดับ 2 เปลี่ยนเป็น ระดับ 1 4 7.14 ดีขึ้น
ระดับ 2 เปลี่ยนเป็น ระดับ 3 0 0.00 แย่ลง
ระดับ 2 เปลี่ยนเป็น ระดับ 4 0 0.00 แย่ลง
ระดับ 2 เปลี่ยนเป็น เสียชีวิต 4 7.14 แย่ลง
จำนวนรายที่มีระดับความรุนแรง เริ่มต้น ที่ระดับ 3 38 100.00
ระดับ 3 ไม่เปลี่ยนแปลง 35 92.11 คงเดิม
ระดับ 3 เปลี่ยนเป็น ระดับ 1 0 0.00 ดีขึ้น
ระดับ 3 เปลี่ยนเป็น ระดับ 2 0 0.00 ดีขึ้น
ระดับ 3 เปลี่ยนเป็น ระดับ 4 0 0.00 แย่ลง
ระดับ 3 เปลี่ยนเป็น เสียชีวิต 3 7.89 แย่ลง

ข้อมูลช่วง: 08-11-2019 ถึง 08-12-2019 | ประมวลผล ณ :13-08-2020 14:36:56