ผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานดูแลต่อเนื่องที่บ้าน ในภาพรวมเครือข่าย COCนนทบุรี

ระหว่าง กันยายน 12, 2018 - ตุลาคม 12, 2018

สรุปยอดการติดตามการเปลี่ยนแปลงระดับความรุนแรง

ราย ร้อยละ หมายเหตุ (ข้อมูลระหว่าง กันยายน 12, 2018 - ตุลาคม 12, 2018)
จำนวนรายที่มีระดับความรุนแรง เริ่มต้น ที่ระดับ 1 132 100.00
ระดับ 1 ไม่เปลี่ยนแปลง (รวมรายที่ดีขึ้นและปิดเคสและที่ยังต้องติดตามเยี่ยมต่อเนื่อง) 131 99.24 คงเดิม+ดีขึ้น
ระดับ 1 เปลี่ยนเป็น ระดับ 2 0 0.00 แย่ลง
ระดับ 1 เปลี่ยนเป็น ระดับ 3 0 0.00 แย่ลง
ระดับ 1 เปลี่ยนเป็น ระดับ 4 1 0.76 แย่ลง
ระดับ 1 เปลี่ยนเป็น เสียชีวิต 0 0.00 แย่ลง
จำนวนรายที่มีระดับความรุนแรง เริ่มต้น ที่ระดับ 2 42 100.00
ระดับ 2 ไม่เปลี่ยนแปลง 40 95.24 คงเดิม
ระดับ 2 เปลี่ยนเป็น ระดับ 1 1 2.38 ดีขึ้น
ระดับ 2 เปลี่ยนเป็น ระดับ 3 1 2.38 แย่ลง
ระดับ 2 เปลี่ยนเป็น ระดับ 4 0 0.00 แย่ลง
ระดับ 2 เปลี่ยนเป็น เสียชีวิต 0 0.00 แย่ลง
จำนวนรายที่มีระดับความรุนแรง เริ่มต้น ที่ระดับ 3 46 100.00
ระดับ 3 ไม่เปลี่ยนแปลง 33 71.74 คงเดิม
ระดับ 3 เปลี่ยนเป็น ระดับ 1 0 0.00 ดีขึ้น
ระดับ 3 เปลี่ยนเป็น ระดับ 2 4 8.70 ดีขึ้น
ระดับ 3 เปลี่ยนเป็น ระดับ 4 1 2.17 แย่ลง
ระดับ 3 เปลี่ยนเป็น เสียชีวิต 8 17.39 แย่ลง

ข้อมูลช่วง: 12-09-2018 ถึง 12-10-2018 | ประมวลผล ณ :20-06-2019 19:42:27