ผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานดูแลต่อเนื่องที่บ้าน ในภาพรวมเครือข่าย COCนนทบุรี

ระหว่าง สิงหาคม 16, 2018 - กันยายน 15, 2018

สรุปยอดการติดตามการเปลี่ยนแปลงระดับความรุนแรง

ราย ร้อยละ หมายเหตุ (ข้อมูลระหว่าง สิงหาคม 16, 2018 - กันยายน 15, 2018)
จำนวนรายที่มีระดับความรุนแรง เริ่มต้น ที่ระดับ 1 151 100.00
ระดับ 1 ไม่เปลี่ยนแปลง (รวมรายที่ดีขึ้นและปิดเคสและที่ยังต้องติดตามเยี่ยมต่อเนื่อง) 148 98.01 คงเดิม+ดีขึ้น
ระดับ 1 เปลี่ยนเป็น ระดับ 2 1 0.66 แย่ลง
ระดับ 1 เปลี่ยนเป็น ระดับ 3 0 0.00 แย่ลง
ระดับ 1 เปลี่ยนเป็น ระดับ 4 1 0.66 แย่ลง
ระดับ 1 เปลี่ยนเป็น เสียชีวิต 1 0.66 แย่ลง
จำนวนรายที่มีระดับความรุนแรง เริ่มต้น ที่ระดับ 2 48 100.00
ระดับ 2 ไม่เปลี่ยนแปลง 42 87.50 คงเดิม
ระดับ 2 เปลี่ยนเป็น ระดับ 1 3 6.25 ดีขึ้น
ระดับ 2 เปลี่ยนเป็น ระดับ 3 1 2.08 แย่ลง
ระดับ 2 เปลี่ยนเป็น ระดับ 4 1 2.08 แย่ลง
ระดับ 2 เปลี่ยนเป็น เสียชีวิต 1 2.08 แย่ลง
จำนวนรายที่มีระดับความรุนแรง เริ่มต้น ที่ระดับ 3 27 100.00
ระดับ 3 ไม่เปลี่ยนแปลง 24 88.89 คงเดิม
ระดับ 3 เปลี่ยนเป็น ระดับ 1 0 0.00 ดีขึ้น
ระดับ 3 เปลี่ยนเป็น ระดับ 2 1 3.70 ดีขึ้น
ระดับ 3 เปลี่ยนเป็น ระดับ 4 0 0.00 แย่ลง
ระดับ 3 เปลี่ยนเป็น เสียชีวิต 2 7.41 แย่ลง

ข้อมูลช่วง: 16-08-2018 ถึง 15-09-2018 | ประมวลผล ณ :16-07-2019 16:43:03